Финансирано от Европейския съюз

NextGenerationEU

На 10.04.2023 година фирма „Конкуекс“ ООД, сключи Договор с Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството ѝ на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация, за изпълнение на проект BG-RRP-3.004-0907 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ в рамките на Програма за икономическа трансформация, компонент „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

В рамките на проекта е предвидено закупуването на 30 броя преносими компютри от висок клас. Тези нови активи ще допринесат за цифровизация на производствения процес, като ще оптимизират и ускорят взимането на решения при използването на наличните ресурси (човешки и материални), ще позволят по-голяма гъвкавост и бързина при възникване на неизправности и тяхното отстраняване. Стандартизирането на производствените мощности на фирмата ще намали времето за отстраняване на неизправности, възникнали от разликата в конфигурациите на използваното оборудване и ще намали времето необходимо за гарантиране на високо качество на готовия продукт, като в крайна сметка ще повишат конкурентоспособността на компанията. Мобилността на активите ще позволи и предоставянето на допълнителна по обем възможност за отдалечена работа на персонала.

Продължителността на договора е 7 месеца, а максимално допустимите разходи възлизат на 123 780,00 лева, от които 61 890,00 лева безвъзмездна финансова помощ и 61 890,00 лева собствено съфинансиране.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Конкуекс ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа.